Logistika je opakem náhody:
Kvalita a bezpečnost u WLS.

Náš úspěch závisí na spokojenosti a obchodním úspěchu našich zákazníků. Být spolehlivým partnerem je jeden z našich nejvyšších cílů. Základem našich obchodních procesů jsou interní a externí ukazatele kvality. Garantujeme kvalitu našich služeb podle Vašich individuálních požadavků, které si s Vámi předem dohodneme. Produktivní spolupráce s našimi zákazníky je pro nás důležitá.

Pro zabezpečení požadované kvality, jsme vytvořili silně procesně řízenou organizaci – permanentně probíhá kontrola dobře motivovanými zaměstnanci. Přesná organizační schémata a popisy pracovních činností jsou vytvořeny tak, aby oblasti zodpovědností a kompetencí byly pro každého zaměstnance jasné a srozumitelné. Hlavní obchodní procesy jsou stanoveny písemně. Každé oddělení má jasné cíle, které jsou odvozeny z firemní strategie a společně dohodnuty. Dosažení cílů se má uskutečnit za dodržení našich hodnot a společně vypracované firemní kultury.

Spolupracujeme na kvalitě a bezpečnosti

Každý zaměstnanec přispívá na svém pracovišti k naplnění naší politiky kvality. Je proto úkolem našich zaměstnanců, aby udržovali vysoce kvalitní úroveň servisu orientovanou na zákazníka. Místa vykazující potenciál k výskytu chyb mají být včas identifikována a označena. Kvalita našich služeb závisí do značné míry na motivaci a kvalifikaci našich zaměstnanců, komunikaci na všech úrovních a kvalitě našich pracovních prostředků a procesů.

Vzdělávání a odborná příprava našeho týmu, otevřená kultura komunikace a vedení stejně jako vytvoření vhodné a bezpečné pracovní infrastruktury mají u nás velkou váhu a vysokou prioritu. Snaha o kvalitu a výkonnost stále pokračuje. Proto je podpora povědomí o kvalitě a požadavek optimalizace ve všech oblastech podnikání a u všech našich zaměstnanců prioritním úkolem vedení.

Toto porozumění začíná od samotných pohovorů se zaměstnanci až po oblast IT, od nejrůznějších podnikových procesů a infrastruktur a konečně ke kvalitě výrobku a bezpečnosti. Na základě této politiky jakosti vyvíjíme cíle a programy, zajišťujeme jejich stálý rozvoj a dosahujeme tím neustálého zlepšování našich služeb.

Výsledek našeho snažení: každoročně jsme auditováni dle přísných kritérií mezinárodními společnostmi a to s velmi pozitivními výsledky.

Kromě toho jsou u WLS prováděny přísné kontroly přístupu do budov pomocí kamerového systému, nepřetržitou ostrahou objektu v oploceném areálu, který je zabezpečen poplašným signalizačním zařízením.

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Weindel Logistik Service ČR, spol. s r.o. (dále jen WLS ČR) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů osobních údajů 1. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (dále jen subjekt) poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s WLS ČR, nebo které WLS ČR shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 2. Zdroje osobních údajů • přímo od fyzické osoby (smlouvy, objednávky, poptávky na služby, jednání apod.) • od právnické osoby – osobní údaje fyzických osob zastupujících právnickou osobu 3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování • adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresa…) • kontaktní údaje na fyzickou osobu (adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa…) • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu) • další zákonem požadované osobní údaje nebo údaje nezbytné pro plnění smlouvy 4. Účel zpracování osobních údajů Osobní údaje fyzických osob WLS ČR zpracovává z důvodu plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s WLS ČR uzavřel (např. rozvoz zboží), ze zákonných důvodů (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě), z důvodu oprávněného zájmu správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, záznamy kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob) nebo z marketingových důvodů (informace zákazníkům). 5. Potřebuje WLS ČR ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby? WLS zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. 6. Jak dlouho WLS ČR osobní údaje zpracovává? Osobní údaje fyzických osob WLS ČR zpracovává po dobu trvání důvodů uvedených v bodě 4. Po skončení důvodu WLS ČR uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let. 7. Způsob zpracování osobních údajů WLS ČR zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat. WLS ČR v současné době zpracovává záznamy z cookies z internetových stránek WLS ČR. 8. Kategorie příjemců osobních údajů WLS ČR při plnění svých závazků a povinností může využívat i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané WLS ČR, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů WLS ČR a nesmí je využít jinak. WLS ČR s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů. WLS ČR může také mít zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. WLS ČR nepředává osobní údaje mimo území EU. 9. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů Každý subjekt má právo na informace o zpracování osobních údajů. WLS ČR tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: petr.tomala@wls-group.eu nebo na adrese sídla, tedy Weindel Logistik Service ČR, spol. s r.o., Červený Kříž 283, 586 01 Jihlava. Dle nařízení GDPR má subjekt od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro WLS ČR identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:  právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz  právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, WLS ČR v případě oprávněnosti námitky zpracování ukončí  právo na přenositelnost údajů - pokud WLS subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz  právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí WLS jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování WLS omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní  právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti WLS oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby