Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., Nám. SNP 15, 81101  Bratislava, IČO:  35 744 278, založenou v súlade 
s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.  17055 /B (ďalej len “Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.“ alebo "prevádzkovateľ") plne rešpektuje ochranu vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia technického, organizačného a iného charakteru a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti.  

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.  

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov 
Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Osobu, ktorá ma na starosti ochranu osobných údajov môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., Nám. SNP 15, 81101  Bratislava, IČO:  35 744 278, založenou súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.  17055 /B alebo na emailovej adrese na  gdpr-sk@wls-group.eu


Výkon práv dotknutých osôb  
V tejto sekcii sa dozviete akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby.


Oboznámte sa so všetkými dôležitými zásadami ochrany osobných údajov:

 

Informačné povinnosti 
V tejto sekcii sa okrem iného dozviete na aký účel, na základe akého právneho základu, ako dlho a prostredníctvom ktorých príjemcov spracúvame Vaše osobné údaje.

Podrobnosti o súboroch cookie