Spoločné myslíme na zajtrajšok

Našou environmentálnou politikou definujeme zásady konania pre všetky naše spoločnosti vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Je záväzná pre všetkých zamestnancov. Prírodu a ľudskú spoločnosť chápeme ako súčasť globálneho ekosystému, ktorého rovnováha musí byť zachovaná za každú cenu.

My...

... konáme trvalo udržateľne.
... považujeme ochranu životného prostredia za zásadnú.
... posilňujeme zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie u všetkých zamestnancov.
... znižujeme nebezpečenstvá a riziká spojené s našimi produktmi, aby sme chránili našich zamestnancov, miestnych obyvateľov, zákazníkov a životné prostredie.
... zaväzujeme našich dodávateľov k dodržiavaniu našich bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych noriem.
... narábame so zdrojmi vedome a šetrne.
... dodržiavame systém environmentálneho manažérstva a sme neustále monitorovaní nezávislými odborníkmi.
... preberáme zodpovednosť voči našim obchodným partnerom a našim zamestnancom.
... každý rok rozvíjame a implementujeme nové a konkrétne environmentálne ciele.
... informujeme každého zamestnanca o dôležitosti jeho práce pre tieto ciele.
... kontrolujeme "environmentálnu bilanciu" a pravidelne analyzujeme dôsledky našich činov.
... odovzdávame nápady a úsilie v oblasti životného prostredia zákazníkom a dodávateľom.
... pri výbere infraštruktúry využívame čo najekologickejšie kapacity.
... investujeme do technológií, ktoré ponúkajú vysoký štandard bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Zavedené opatrenia

  • Free cooling chladiace systémy
  • Moderné a energeticky úsporné vykurovacie a klimatizačné systémy (geotermálne polia)
  • Vlastné fotovoltické systémy (cieľ sebestačného zásobovania energiou!)
  • Ťahače nahradené terminálovými nákladnými automobilmi (MAFI)
  • Elektrické vozidlá (nákladné autá)
  • Prestavba osvetlenia hál na LED
  • Vodovodné batérie so snímačmi pohybu
  • Osvetlenie ovládané pohybovými senzormi
  • Tlačiareň etikiet s optimalizáciou pásky
  • Znížená spotreba papiera prostredníctvom digitalizácie